• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số:  378 /NQ-UBTVQH14

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  04   tháng 5  năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát

Thẩm phán quốc gia

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 173/TTr-TANDTC ngày 13 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 1;

- Ủy ban tư pháp của QH;

-  Tòa án nhân dân tối cao;

-  Tòa án quân sự trung ương;

-  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

-  Văn phòng Chủ tịch nước;

-  Bộ Quốc phòng;

-  Bộ Tư pháp;

- Trung ương Hội luật gia Việt Nam;

- Lưu: HC, TP, PL.

Epas: 33157

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân