• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Nghị quyết số: 379/2017/UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội và ý kiến của các cơ quan hữu quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội các dự thảo, dự án sau đây:

a) Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp);

b) Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, thông qua tại kỳ họp thứ 4).

2. Lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án sau đây:

a) Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

b) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động;

b) Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo, dự án được bổ sung vào kỳ họp thứ 3

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo, dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 như sau:

 

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

1. 

Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Chính phủ

Ủy ban Tư pháp

HĐDT và các Ủy ban của QH

2. 

Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Chính phủ

Ủy ban Kinh tế

Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách

3. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng

Chính phủ

Ủy ban  Kinh tế

Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân