• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 415/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04  tháng 8  năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn ông Trương Minh Hoàng

thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 409/TTr-UBKHCN&MT ngày 18/7/2017 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tờ trình số 691/TTr-UBPL14 ngày 21/7/2017 của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Phê chuẩn ông Trương Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cà Mau, thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

2. Ông Trương Minh Hoàng tiếp tục hưởng nguyên lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các ông: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Trương Minh Hoàng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 2;
- Ban TCTW;
- TT HĐDT, các UB của QH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau;
- Lưu: HC, CTĐB, PL.
Epas: 58436

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân