• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 418/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10  tháng 8  năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước
tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”;

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn giám sát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát

Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ông Dương Quốc Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội;

- Bà Trần Hồng Nguyên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Đỗ Quang Thành, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

- Ông Tạ Văn Hạ; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

- Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

- Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh;

- Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội;

- Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đoàn đến giám sát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ủy viên Đoàn giám sát tham gia các hoạt động của Đoàn giám sát và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn giám sát tại Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

3. Đoàn giám sát, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBTVQH; Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đoàn ĐBQH TTPTTTW;
- VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các Vụ, đơn vị của VPQH;
- Lưu: HC, GS.
Epas: 60223

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân