• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
____________

Số: 461/NQ-UBTVQH14

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 12  năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo hàng dự trữ quốc gia

__________________

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 549/CP-KTTH ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; Báo cáo thẩm tra số 833/BC-UBTCNS14 ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung 553 tỷ đồng (năm trăm năm mươi ba tỷ đồng) cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để mua bù 58.885 tấn gạo đã xuất cấp từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2017.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội;
- Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính; KH&ĐT;
- TC Dự trữ Nhà nước;
- Lưu: HC, TCNS;
- e-Pas: 96540.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân