• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 463/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 201

 

 

NGHỊ QUYẾT

phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI                         

          Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 95/TTr-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2017;

          Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 1899/BC-UBĐN14 ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội,

 

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1.

          Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 đối với 04 đồng chí:

1. Đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

2. Đồng chí Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Niu-Oóc, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

3. Đồng chí Lê Huy Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Mô-dăm-bích, kiêm nhiệm Cộng hòa Ma-đa-ga-xca, Cộng hòa Xây-sen và Cộng hòa Mô-ri-xơ.

4. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo I-ran, kiêm nhiệm Cộng hòa A-rập Xi-ri và Cộng hòa I-rắc.

          Điều 2.

          Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Ngoại giao;
- VPTW, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Lưu: HC, ĐN.
- Epas: 99240

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân