• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 Số: 536/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc

thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

----------------------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 226/TTr-CP ngày 08 tháng 6   năm 2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

1. Thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở toàn bộ 18,69 km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính thị trấn Đồng Lộc: Đông giáp xã Mỹ Lộc và xã Xuân Lộc; Tây giáp xã Thượng Lộc; Nam giáp huyện Hương Khê; Bắc giáp xã Trung Lộc.

2. Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc:

a) Huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 02 thị trấn;

b) Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 229 xã, 21 phường và 12 thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 52239

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân