• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 Số: 537/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện

chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

----------------------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”;

Căn cứ Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn giám sát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát

Ủy viên Đoàn giám sátViệc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ông Dương Quốc Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Sĩ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

- Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Bà Nguyễn Vân Chi, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Trường Giang, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Bà Trần Hồng Nguyên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội;

- Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Bệnh viện Medlatec, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; 

- Ông Nguyễn Bá Sơn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng;

- Ông Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng;

- Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

- Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đoàn đến giám sát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ủy viên Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn giám sát và quy định tại khoản 4, Điều 26 của Quy chế “Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội” ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Đoàn giám sát, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- UBTVQH;

- Thường trực Chính phủ;

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Đoàn ĐBQH TTPTTTW;

- VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các Vụ, đơn vị của VPQH;

- Lưu: HC, GS.

- Epas: 53584

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân