• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 Số: 539/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2021 

----------------------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 và Tờ trình số 59/TTr-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2018;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 2453/BC-UBĐN14 ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2021 đối với 16 đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản kiêm nhiệm Cộng hòa Quần đảo Mác-san.

2. Đồng chí Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan và Vương quốc Bu-tan.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

4. Đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni kiêm nhiệm Cộng hòa Xéc-bi-a và Cộng hòa Môn-tê-nê-grô.

5. Đồng chí Phạm Thanh Dũng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch kiêm nhiệm Cộng hòa Ai-xơ-len.

6. Đồng chí Vũ Ngọc Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pa-na-ma, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ăng-gô-la kiêm nhiệm Cộng hòa Công-gô, Cộng hòa Dăm-bi-a, Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Cộng hòa Ghi-nê Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao-tô-mê và Prin-xi-pê, và Cộng hòa Cáp-ve.

7. Đồng chí Phạm Hải, Vụ trưởng Vụ Trung Đông-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban Đối ngoại Trung ương, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bê-la-rút.

8. Đồng chí Trần Quang Tuyến, Quyền Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

9. Đồng chí Trần Thành Công, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa A-rập Ai Cập, kiêm nhiệm Cộng hòa Xu-đăng, Cộng hòa Li-băng, Cộng hòa Tuy-ni-di, Nhà nước Li-bi, Cộng hòa Gi-bu-ti, Nhà nước Pa-lét-xtin và Nhà nước Ê-ri-tơ-ri-a.

10. Đồng chí Lê Linh Lan, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ kiêm nhiệm Công quốc Lích-ten-xtên.

11. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bun-ga-ri, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ca-dắc-xtan kiêm nhiệm Gru-di-a.

12. Đồng chí Vũ Viết Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc A-rập Xê-út kiêm nhiệm Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni, Vương quốc Ô-man, Vương quốc Ba-ranh và Cộng hòa Y-ê-men.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa I-ta-li-a kiêm nhiệm Cộng hòa Síp, Cộng hòa Man-ta và Cộng hòa San Ma-ri-nô.

14. Đồng chí Đỗ Minh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en.

15. Đồng chí Lê Bá Vinh, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

16. Đồng chí Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bun-ga-ri kiêm nhiệm Cộng hòa Mác-xê-đô-ni-a.

Điều 2

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung địa bàn kiêm nhiệm cho đồng chí Phạm Anh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a kiêm nhiệm Cộng hòa Xi-ê-ra Lê-ôn, Cộng hòa Ga-na, Cộng hòa Tô-gô, Cộng hòa Ca-mơ-run và Cộng hòa Sát, nay kiêm nhiệm thêm Cộng hòa Li-bê-ri-a.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch nước;

- Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Công tác đại biểu;

- Bộ Ngoại giao;

- UBĐNQH;

- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH;

- Lưu: HC, ĐN.

- E-pas:  

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân