• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 549/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh

 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

--------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018 củaQuốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2018 và năm 2019; dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và các tháng cuối năm 2018.

Điều 2

1. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Bộ Tư pháp;

- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH, Tổng TKQH;

- Ban Nội chính TW;

- Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Lưu: HC, PL;

- E-pas: 56396.                     

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN