• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2018

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 547 /NQ - UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày  27   tháng   7  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ

thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-----------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

Điều 2. Tổ chức, biên chế của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế, số lượng Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012 về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nội

vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư;

- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

- Lưu: HC, TP.

e-PAS: 56181

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân