• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/08/2018

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 563/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  13  tháng  8  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật

về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”

______________

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”;

Căn cứ Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn giám sát,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát

Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

2. Ông Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

3. Ông Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

4. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

5. Ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

6. Bà Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

7. Bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

8. Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

 9. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

10. Ông Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

11. Ông Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

12. Bà Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

13. Ông Bùi Ngọc Chương, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội;

14. Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

15. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

16. Bà Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh;

17. Ông Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh; 

18. Ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; 

19. Ông Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;

20. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đoàn đến giám sát.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ủy viên Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn giám sát và quy định tại khoản 4 Điều 26 của Quy chế “Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội” ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Đoàn giám sát, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- UBTVQH;

- Thường trực Chính phủ;

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Đoàn ĐBQH TTPTTTW;

- VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các Vụ, đơn vị của VPQH;

- Lưu: HC, GS.

- Epas: 60915        

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân