• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 570/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018

của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 245/TTr-CP ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1136/BC-UBTCNS14 ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2017 chưa sử dụng của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí điều chuyển 735 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng) dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế, để bổ sung dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 cho Tổng cục Hải quan; trong đó, bố trí 223 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản và 512 tỷ đồng chi cho mua sắm trang thiết bị theo Tờ trình số 245/TTr-CP ngày 29/6/2018 của Chính phủ.

2. Nguồn kinh phí trên được sử dụng cho các dự án xây dựng cơ bản, mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Tổng cục Hải quan và phải đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

 

Điều 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ:

1. Chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đảm bảo các nguồn kinh phí còn lại (sau khi đã điều chuyển giữa hai Tổng cục) được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức đánh giá, rà soát và đề xuất sửa đổi các tỷ lệ khoán kinh phí đảm bảo hoạt động cho Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 quy định tại Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phù hợp với việc tinh giản và sắp xếp lại bộ máy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và áp dụng cho các năm 2019, 2020.

3. Tổ chức thu vào ngân sách nhà nước toàn bộ dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan còn dư sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2020 (sau ngày 31/01/2021).

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Đ/c Phó Chủ tịch Quốc hội;

- Các Đ/c Ủy viên UBTVQH;

- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;

- VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VPQH, VP Chính phủ; KTNN;

- Các bộ: Tài chính, KH&ĐT, Ủy ban Dân tộc;                                                                  

- Lưu: HC, TCNS;

- E pas: 66555

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Kim Ngân