• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 577/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân nguyện tại Tờ trình số 220/TTr-BDN ngày 30/5/2018; Tờ trình số 373/TTr-BCTĐB ngày 14/6/2018 của Ban Công tác đại biểu;

Căn cứ Công văn số 6077-CVNS/BTCTW ngày 31/8/2018 của Ban Tổ chức Trung ương;

Xét nhu cầu, năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông (bà): Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Trưởng Ban Dân nguyện, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Lưu Bình Nhưỡng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Dân nguyện;

- Ban Công tác đại biểu;

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số E-pas: 71649.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH


(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân