• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 573/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên

và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 306/TTr-CP ngày 01 tháng 8 năm 2018 và Báo cáo thẩm tra số 1673/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Pháp luật,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

1. Thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức.

Địa giới hành chính phường Mỹ Đức: Đông giáp Campuchia và phường Đông Hồ; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp các phường Bình San, Đông Hồ  và Pháo Đài; Bắc giáp Campuchia.

2. Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.

Địa giới hành chính thành phố Hà Tiên: Đông giáp huyện Giang Thành; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện Kiên Lương; Bắc giáp Campuchia.

3. Sau khi thành lập phường Mỹ Đức và thành phố Hà Tiên:

a) Thành phố Hà Tiên có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường: Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 02 xã: Thuận Yên, Tiên Hải;

b) Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện và 02 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 16 phường và 12 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Mỹ Đức và thị xã Hà Tiên phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:

-- Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 69677

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân