• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 581/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

------------------

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 339/TTr-CP ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia; Báo cáo thẩm tra số 1206/BC-UBTCNS14 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bổ sung 197 tỷ đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 03 mặt hàng hạt giống cây trồng đưa vào dự trữ quốc gia, gồm: 2.223 tấn hạt giống lúa, 550 tấn hạt giống ngô và 103 tấn hạt giống rau đã xuất cấp hỗ trợ nhân dân năm 2017.

Điều 2.

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;

- TTHĐDT và các UB của QH, TTKQH;

- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các bộ: Tài chính; KH&ĐT; NN&PTNT;

- Lưu: HC, TCNS ;

- E-pas : 77569
 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân