• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số:  590 /NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  27  tháng 10  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31/01/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu;

Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 6379-CVNS/BTCTW ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương;

Căn cứ Tờ trình số 683/TTr-BCTĐB ngày 23/10/2018 của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ông  Đặng Xuân Phương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và ông Đặng Xuân Phương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu;

- Viện Nghiên cứu lập pháp;

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số E-pas: 84788.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Kim Ngân