• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số:  595 /NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  08  tháng 11  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 618/2013/UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 8043-CV/VPTW ngày 30/10/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 2892/TTr-VPQH ngày 5/11/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/11/2018.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  ông Nguyễn Mạnh Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Nguyễn Mạnh Hùng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- Ban Công tác đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số E-pas: 88444.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân