• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số:  595/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  08  tháng 11  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 8043-CV/VPTW ngày 30/10/2018 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tại Tờ trình số 1648/TTr-UBVHGDTTN14 ngày 05/11/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 16/11/2018.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Triệu Thế Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Triệu Thế Hùng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các Ủy ban của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- Ban Công tác đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số e-Pas: 88441.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân