• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 619/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  28  tháng 12  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 517/TTr-CP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 1336/BC-UBTCNS14 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về việc bổ sung vốn mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

1. Bổ sung 460 tỷ đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng) cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 43.098 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/5/2018 đưa vào dự trữ quốc gia.

2. Bổ sung 158 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để mua bù 09 danh mục mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đưa vào dự trữ quốc gia như Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;

- TTHĐDT và các UB của QH;

- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các bộ: Tài chính; KH&ĐT; NT&PTNT;

- Lưu: HC, TCNS ;

- e-Pas : 103236

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân