• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/01/2019
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 621/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  03  tháng 01  năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm và cho thôi làm

thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại văn bản số 1184/UBKHCNMT14 ngày 26/12/2018 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 866/TTr - BCTĐB ngày 27/12/2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV đối với ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Phùng Đức Tiến thôi làm thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

Điều 2. Các ông (bà): Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Phùng Đức Tiến theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTUBKHCNMT;
- Ban TCTW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam,
- Lưu: HC, CTĐB.
- Số e-Pas: 1075

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân