• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/12/1958

SẮC LỆNH

SỐ 95-SL NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1958

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;

Căn cứ sắc lệnh số 228-SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 chỉ định ông Hoàng Phương Thảo làm Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 4;

Căn cứ sắc lệnh sô 092-SL ngày 24 tháng 11 năm 1958 bãi bỏ cấp hành chính Liên khu 4;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1: Ông Hoàng Phương Thảo được từ chức Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 4 để đi nhận công tác khác.

 

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.