Cơ quan ban hành: Quốc hội có : 2966 văn bản

Nghị quyết số 112/2024/QH15

Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày ban hành: 05/02/2024

Ngày có hiệu lực: 05/02/2024

Nghị quyết số 111/2024/QH15

Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày ban hành: 05/02/2024

Ngày có hiệu lực: 05/02/2024

Nghị quyết số 109/2023/QH15

Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

Ngày ban hành: 26/12/2023

Ngày có hiệu lực: 26/12/2023

Nghị quyết số 110/2023/QH15

Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 11/12/2023

Ngày có hiệu lực: 11/12/2023

Nghị quyết số 108/2023/QH15

Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”

Ngày ban hành: 11/12/2023

Ngày có hiệu lực: 11/12/2023

Nghị quyết số 105/2023/QH15

Nghị quyết số 105/2023/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày có hiệu lực: 30/11/2023

Nghị quyết số 104/2023/QH15

Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày có hiệu lực: 30/11/2023

Nghị quyết số 103/2023/QH15

Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày ban hành: 09/11/2023

Ngày có hiệu lực: 09/11/2023

Nghị quyết số 99/2023/QH15

Nghị quyết số 99/2023/QH15 về Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Ngày ban hành: 07/07/2023

Ngày có hiệu lực: 07/07/2023

Nghị quyết số 98/2023/QH15

Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 07/07/2023

Ngày có hiệu lực: 07/07/2023