Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 2011 đến 2020 có : 563 văn bản

Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1122/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1122/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1121/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1121/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1120/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1120/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1119/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1119/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1118 /NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1118 /NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1117/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1117/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1116/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1116/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1115/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1115/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Nghị quyết số 1114/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1114/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 24/12/2020

Ngày có hiệu lực: 24/12/2020