Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 33/2021/QH15

Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 32/2021/QH15

Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 31/2021/QH15

Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 06/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 06/2021/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2)

Ngày ban hành: 29/10/2021

Ngày có hiệu lực: 29/10/2021

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Ngày ban hành: 20/10/2021

Ngày có hiệu lực: 20/10/2021

Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 30/09/2021

Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 25/09/2021

Ngày có hiệu lực: 25/09/2021

Nghị quyết số 02/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 02/2021/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày ban hành: 24/09/2021

Ngày có hiệu lực: 24/09/2021