Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 385/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 385/NQ-UBTVQH15 về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ngày ban hành: 17/09/2021

Ngày có hiệu lực: 17/09/2021

Nghị quyết số 384/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 384/NQ-UBTVQH15 về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ngày ban hành: 17/09/2021

Ngày có hiệu lực: 17/09/2021

Nghị quyết 386/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 386/NQ-UBTVQH15 về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ngày ban hành: 17/09/2021

Ngày có hiệu lực: 17/09/2021

Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 01/2021/ UBTVQH15 Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày ban hành: 10/09/2021

Ngày có hiệu lực: 10/09/2021

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày có hiệu lực: 08/09/2021

Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày có hiệu lực: 08/09/2021

Nghị quyết số 293 /NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 293 /NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày có hiệu lực: 08/09/2021

Nghị quyết số 29/2021/QH15

Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 25/2021/QH15

Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 24/2021/QH15

Nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021