Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 1164/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1164/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1163/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1163/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1162/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1162/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1161/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1161/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1159/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1159/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1158/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1158/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1156/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1156/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1155/NQ-UBTVQH14 phê

Nghị quyết số 1155/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021