Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 1154/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1154/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1153/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1153/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1152/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1152/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1151/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1151/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1150/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1150/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1149/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1149/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14

Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1147/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1147/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1146/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1146/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1145/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1145/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021