Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 1144/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1144/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1143/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1143/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1142/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1142/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1141/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1141/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1140/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1140/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1139/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1139/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1138/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1138/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1137/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1137/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1136/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1136/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1135/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1135/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021