Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1130/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số số 1130/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14 về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021

Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14 về Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021