Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 23/2021/QH15

Nghị quyết số 23/2021/QH15 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 21/2021/QH15

Nghị quyết số 21/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 20/2021/QH15

Nghị quyết số 20/2021/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 19/2021/QH15

Nghị quyết số 19/2021/QH15 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 18/2021/QH15

Nghị quyết số 18/2021/QH15 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 17/2021/QH15

Nghị quyết số 17/2021/QH15 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 16/2021/QH15

Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 09/2021/QH15

Nghị quyết số 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 08/2021/QH15

Nghị quyết số 08/2021/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 08/2021/QH15

Nghị quyết số 22/2021/QH15 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày ban hành: 10/08/2021

Ngày có hiệu lực: 10/08/2021