Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 08/08/2021

Ngày có hiệu lực: 08/08/2021

Nghị quyết số 30/2021/QH15

Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 04/08/2021

Ngày có hiệu lực: 04/08/2021

Nghị quyết số 98/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 98/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 93/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 93/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Hà Nam.

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 92/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 92/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 91/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 91/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XV thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 85/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 85/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 84/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 84/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 83/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 83/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021