Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 2024 đến 2024 có : 2 văn bản

Nghị quyết số 112/2024/QH15

Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày ban hành: 05/02/2024

Ngày có hiệu lực: 05/02/2024

Nghị quyết số 111/2024/QH15

Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày ban hành: 05/02/2024

Ngày có hiệu lực: 05/02/2024