Loại văn bản: Sắc lệnh có : 973 văn bản

Sắc lệnh 051-SL

Sắc lệnh bãi bỏ Điều 5 và Điều 6 Sắc lệnh số 53-SL ngày 20-10-1945 và Sắc lệnh số 25-SL ngày 25-2-1946 quy định về quốc tịch Việt nam

Ngày ban hành: 14/12/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 036-SL

Sắc lệnh trao quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ quân đội

Ngày ban hành: 31/08/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 020-SL

Sắc lệnh bãi bỏ cấp hành chính khu Lào - Hà - Yên, sát nhập tỉnh Hà giang vào khu tự trị Việt bắc, và tạm thời đặt tỉnh Lào cai và Yên bái dưới sự lãnh đạo của Chính phủ

Ngày ban hành: 23/03/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 017-SL

Sắc lệnh quy định nhiệm vụ và tổ chức Uỷ ban dân tộc

Ngày ban hành: 06/03/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 016-SL

Sắc lệnh thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước thuộc Hội đồng Chính phủ

Ngày ban hành: 04/03/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 015-SL

Sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành

Ngày ban hành: 27/02/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 005-SL

Sắc lệnh trả huyện Đông triều về tỉnh Hải dương

Ngày ban hành: 28/01/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 001-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Phó tổng thanh trung ương

Ngày ban hành: 02/01/1959

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 095-SL

Sắc lệnh để ông Hoàng Phương Thảo được từ chức Uỷ viên UBHC Liên khu bốn

Ngày ban hành: 01/12/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 104/SL/L6

Sắc lệnh Ban bố Nghị quyết ngày 14/9/1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 001/SLT ngày 19/4/1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế

Ngày ban hành: 14/10/1957

Ngày có hiệu lực: 14/10/1957