Loại văn bản: Tuyên bố chung có : 2 văn bản

Tuyên bố chung Không số

Tuyên bố giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a về khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21

Ngày ban hành: 26/06/2003

Ngày có hiệu lực: 26/06/2003

Tuyên bố chung Không số

Tuyên bố chung của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống nước Cộng hoà Môn-Đô-Va

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày có hiệu lực: