Loại văn bản: Văn bản hợp nhất có : 87 văn bản

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH Bộ luật lao động

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH Luật kiểm toán độc lập

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH Luật bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH Luật giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH Luật giáo dục đại học

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật giáo dục

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH Luật đường sắt

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015