Loại văn bản: Văn bản hợp nhất có : 87 văn bản

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Văn bản hợp số 07/VBHN-VPQH Luật điện lực

Ngày ban hành: 12/12/2012

Ngày có hiệu lực: 12/12/2012

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH Luật bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày ban hành: 09/11/2012

Ngày có hiệu lực: 09/11/2012

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ngày ban hành: 29/10/2012

Ngày có hiệu lực: 29/10/2012

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành: 13/09/2012

Ngày có hiệu lực: 13/09/2012

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội

Ngày ban hành: 12/09/2012

Ngày có hiệu lực: 12/09/2012

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH Luật tổ chức Quốc hội

Ngày ban hành: 07/08/2012

Ngày có hiệu lực: 07/08/2012

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngày ban hành: 30/07/2012

Ngày có hiệu lực: 30/07/2012