Nghị quyết số 06/2021/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2)   

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: