Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: