Nghị quyết số 465/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: