ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                             -----------------      

           Số: 1034/NQ-UBTVQH15

            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng  4  năm 2024

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc

 --------------------------------     

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

         Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

         Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

         Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về công tác nhân sự tại Công văn số 9420-CV/VPTW ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Trung ương;

         Xét Tờ trình số 01/TTr-ĐĐBQH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và Tờ trình số 247/TTr-BCTĐB ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ban Công tác đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

         Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

         Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và ông Dương Văn An theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

         Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

                 

 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBTVQH;

- Ban TCTW;

- Văn phòng Quốc hội (KHTC, HC,

TT, Vụ Tin học, CQT I, Báo ĐBND, Truyền hình QH);

- Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội;

- Tỉnh ủy Vĩnh Phúc;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

tỉnh Vĩnh Phúc;

- Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

- Lưu: HC, CTĐB.

E-pas: 28332

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vương Đình Huệ