• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2018

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 558/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  10  tháng  8  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 7298-CV/VPTW ngày 31/7/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tại Tờ trình số 1085/TTr-UBKT14 ngày 3/8/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Bảo được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Các ông: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Ngọc Bảo theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức TW;

- TT HĐDT, các Ủy ban của QH;

- Ban Công tác đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh;

- Lưu HC, CTĐB.

- Số E-pas: 60004

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân