• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 562a/2018/UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  11  tháng  8  năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan

là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 305/TTr-CP ngày 30 tháng 7 năm 2018;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

1. Trung tướng:

a) Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng;

b) Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

2. Thiếu tướng:

a) Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam;

b) Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có số lượng không quá ba; Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có số lượng là một;

c) Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội có số lượng không quá ba, gồm: Phó Tổng Giám đốc là Bí thư Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2018.

 

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân