• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2018

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 566/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  4  tháng  8  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 389/TTr-TANDTC ngày 03 tháng 7 năm 2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Cử ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay ông Nguyễn Văn Thuân, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Điều 2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 1;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

-  Tòa án nhân dân tối cao;

-  Tòa án quân sự Trung ương;

-  Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

-  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

-  Bộ Nội vụ;

-  Văn phòng Chủ tịch nước;

-  Bộ Quốc phòng;

-  Bộ Tư pháp;

- Trung ương Hội luật gia Việt Nam;

- Lưu: HC, TP, PL;

- Epas: 66884.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân