• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 567/NQ - UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  04  tháng  8  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 23/TTr-VKSTC ngày 05 tháng 7 năm 2018,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm:

1. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên;

3. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên;

4. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên.

Điều 2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nghị quyết số 952/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực./.

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 1;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

-  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

-  Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

-  Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

-  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

-  Bộ Nội vụ;

-  Văn phòng Chủ tịch nước;

-  Bộ Quốc phòng;

-  Bộ Tư pháp;

- Trung ương Hội luật gia Việt Nam;

- Lưu: HC, TP, PL;

- Epas: 66892.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân