• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2021
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: