• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2021
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2021

Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: