• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 24/09/2021

Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021     

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: