• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của   ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: