• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/10/2021
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: